IMM-urile din mediul rural, precum si societățile care activează in sectoare precum organizarea de evenimente, HORECA si turism vor putea beneficia de finanțări nerambursabile cu valori cuprinse între 50.000 EURO și 800.000 EURO. 

Finanțarea pentru organizatorii de evenimente, turism și HORECA va fi prima ce se va lansa, probabil în luna iunie 2021. Aceasta asigură despăgubiri operatorilor economici ce au suferit pierderi semnificative de venituri în urma pandemiei de COVID-19. Ei vor putea cheltui banii obținuți pentru orice tip de cheltuieli necesare pentru reluarea activității.

PNDR 6.2 finanțează cu valori cuprinse între 50-70.000 EURO activitățile noi derulate de către societățile din mediul rural.

PNDR 6.4 finanțează până la 200.000 EURO dezvoltarea activităților societăților din mediul rural, cu o cota de contribuție proprie cuprinsă între 10% pentru firmele ce își desfășoară activitatea în domeniul producției și 70% pentru alte tipuri de activități eligibile.

 

1. Granturi pentru HORECA și turism

INTERVAL DE INSCRIERE – se pregateste lansarea apelului in luna iunie 2021

Societățile ce activează în turism, HORECA sau organizatorii de evenimente pot beneficia de ajutor de stat de până la 800.000 EURO nerambursabili, reprezentând maxim 20% din pierderile suferite ca urmare a pandemiei.

Cine poate beneficia de finantare granturile pentru evenimente, HORECA si turism?
Pot beneficia de ajutor de stat în cadrul granturilor pentru HORECA și turism persoanele juridice înregistrate ca SRL, întreprindere individuală, întreprindere familială, PFA ce nu se află în dificultate (exceptând microîntreprinderile sau întreprinderile mici) și nu au beneficiat de ajutor de salvare pe care să nu îl fi rambursat.

 • Agenții de turism licențiate – Ce desfășoară activitate în conformitate cu codurile CAEN 7911, 7912, 7990
 • Structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate – care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 • Ogranizatori de evenimente – care desfășoară activități conform codului CAEN 8230
 • Structuri de alimentație – care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630
 • Ghizii de turism licențiați – care desfășoară activități conform codului CAEN 7990

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul granturilor pentru evenimente, HORECA și turism?
Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Baza de calcul al ajutorului, este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Baza de calcul reprezintă:

 • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
 • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

2. PNDR 6.4

INTERVAL DE INSCRIERE – VARA ANULUI 2021

Conform regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop continuarea sprijinului acordat prin PNDR, submăsura 6.4 a PNDR va beneficia de o alocare financiară din fonduri europene de 100 mil EURO în anul 2021. SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Sunt eligibile pentru finanțare din fonduri europene 2021 microîntreprinderile și întreprinderile mici nou înființate sau cu istoric, precum și fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul PNDR 6.4?
Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de pana la 200.000 EURO si nu va depasi:

 • 70% din valoarea eligibila a proiectului.
 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie

Ce tipuri de investiții se finanțează in cadrul PNDR 6.4?

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

3. PNDR 6.2

INTERVAL DE INSCRIERE – VARA ANULUI 2021

Conform regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop continuarea sprijinului acordat prin PNDR, submăsura 6.2 a PNDR va beneficia de o alocare financiară de 50 mil EURO în anul 2021. SCOPUL investițiilor în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.

Sunt eligibili pentru finanțare din fonduri europene 2021 fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea, Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, inclusiv societăți înființate în anul depunerii cererii de finanțare.

Cine poate beneficia de finantare?

1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA)
2. Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
3. Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul PNDR 6.2?
Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de:

 • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie;
 • 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Ajutorul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

Ce tipuri de investiții se finanțează in cadrul PNDR 6.2?

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole, cum ar fi:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
  • articole de hârtie și carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
  • desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
  • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)
 • Activități turistice
  • structuri de cazare de tip camping,
  • parcuri de rulote,
  • bungalow-uri,
  • servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local
 • Investiții pentru prestarea de servicii, cum ar fi:
  • medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile