POC 2.2.1 – Rezumat

 • Valoarea finanțării nerambursabile – Trebuie să fie cuprinsă între 500.000 și  3.5 mil EURO, la care se adaugă cheltuielile finanțate prin ajutor de MINIMIS (maxim 200.000 EURO).
 • Contribuția proprie – Este variabilă, în funcție de regiunea în care va avea loc implementarea și categoria de întreprindere aplicantă și pornește de la 20%.
 • Termen limită de înscriere – 29 aprilie 2019
 • Bugetul apelului – Alocarea totală pentru acest apel este de 29.062.500 euro din care alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate  este de 18.750.000 euro, iar alocarea pentru regiuni mai dezvoltate  este de 6.250.000 euro.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor – Este de maximum 12 luni pentru proiecte cu o valoare de maxim 750.000 EURO ajutor nerambursabil, plus ajutorul de MINIMIS și de maxim 36 luni pentru proiecte de valori mai mari.
 • Proiectul finanțat prin POC 2.2.1 poate avea ca obiect – Dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC și/sau poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel național sau internațional

Cine poate beneficia de finanțare prin POC 2.2.1?

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, întreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consorțiilor de întreprinderi prin intermediul unei întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înregistrate în România (același criteriu se aplică tuturor partenerilor dacă proiectul este depus în parteneriat) și se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare
 • În cazul consorțiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate care se referă la solicitant, cu excepția condiției referitoare la codul CAEN, condiție valabilă doar pentru liderul de proiect la data depunerii proiectului. Sprijinul se acordă pentru solicitanții care desfășoară activități autorizate în oricare din următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanțare: 2611, 2612, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 7211, 7219
 • Nu se afla în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice și nu a beneficiat de fonduri publice pentru aceleași activități. Beneficiarul nu se află în dificultate, insolvență, faliment, suspendare temporară a activității etc, iar reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru fraude/ fapte de corupție/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor / aplicațiilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context național/internațional și aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicațiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).
 • Proiectul cuprinde cel puțin una din următoarele activități:•investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării produsului/serviciului/aplicației TIC
  •cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
  •inovare destinate IMM-urilor
  •inovare de proces și organizațională

Care este valoarea ajutorului nerambursabil prin POC 2.2.1?

Valoarea finanțării trebuie să fie cuprinsă între 500.000 și 3.5 mil EURO la care se adauga ajutorul de MINIMIS (maxim 200.000 EURO)
Valoarea ajutorului nerambursabil se calculează în functie de tipul întreprinderii, de zona de implementare a proiectului și de tipul ajutorului, astfel:

Nr. crt.Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014Intensitatea maximă a ajutorului
% din cheltuieli eligibile
1.Ajutoarele regionale pentru investițiiRegiunea de implementare a proiectuluiTip IMMPerioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 – 31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest OlteniaMicro și Mici70
Mijlocii60
Regiunea Vest și Jud. IlfovMicro și Mici55
Mijlocii45
BucureștiMicro și Mici30
Mijlocii20
2.Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltaredacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentalăMicroîntreprinderi și întreprinderi miciÎntreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentală
45%35%
60% *50% *
Cercetare industrială
70%60%
80% *75% *
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor50%**
4.Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională50%
5. Ajutor de minimis100%, maxim 200.000 euro în condițiile schemei de ajutor de minimis și nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

* În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală, poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i) proiectul implică o colaborare efectivă
 –  între cel puțin două IMM-uri, pe baza unui acord de parteneriat, care sunt independente una de alta și care îndeplinesc condiția ca niciuna dintre întreprinderi să nu suporte peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare; sau
– între o întreprindere și un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor, în cazul în care acest organism suportă cel puțin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului și organismul/organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/organizația în cauză;
(ii )rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau a surselor deschise.
** în cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani. În acest caz solicitantul va depune o declarație.
Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Activități eligibile prin POC 2.2.1

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 • Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 • Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
 1. elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
 2. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
 3. obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
 4. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Grila de evaluare – POC 2.2.1

CRITERIIPunctaj maxim
I.RELEVANȚĂ30
a)Contribuție la dezvoltarea sectorului:
§Măsura în care dezvoltarea produsului / serviciului / aplicației va genera know-how transferabil la nivelul altor sectoare – 10 puncte
§Măsura în care produsul / serviciul / aplicația aduc îmbunătățiri semnificative la nivelul sectorului de activitate căruia se adresează – 10 puncte
20
a)Contribuția proiectului la obiectivele programului:
§Măsura in care produsul / serviciul / aplicația este/va fi rezultatul unei cooperări cu o întreprindere sau cu membrii clusterului centrat pe domeniul TIC – 5 puncte
§Măsura în care, după implementarea proiectului, pentru integrarea produsului / serviciului / aplicația către piață, vor fi implicate și alte întreprinderi sau alți membri ai clusterului – 5 puncte
10
I.IMPACTUL SOCIO – ECONOMIC30
Impactul proiectului asupra dezvoltării clusterului sau a creșterii competitivității întreprinderii:
§Măsura în care proiectul va contribui la intensificarea activităților de inovare in cadrul întreprinderii sau in cadrul clusterului – 15 puncte
§Măsura în care proiectul va genera noi activități / colaborări / proiecte și va contribui la competitivitatea întreprinderii – 15 puncte
30
I.SUSTENABILITATE20
a)Validarea produsului / serviciului / aplicației de către piață:
§Măsura în care cercetarea de piață poate fi documentată prin studii de piață, testări, precomenzi, contracte, etc. –  5 puncte
§Existența unor canale de comercializare și distribuție a produsului/ serviciului/ aplicației realizate prin proiect, clar identificate, proprii sau disponibile prin terți – 5 puncte
10
a)Sustenabilitate financiară:
§Rentabilitatea financiară a investiției (RI) – 5 puncte
§Capacitatea solicitantului de a asigura și atrage finanțări pentru menținerea și dezvoltarea produsului/ serviciului/ aplicației după finalizarea proiectului – 5 puncte
Rentabilitatea financiară a investiției se va calcula astfel:
RI=PEI/Ci x 100           Unde:
RI = Rentabilitatea investiției, PEI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani după finalizarea proiectului, Ci = valoarea totală a proiectului fără TVA
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obținut cu proiect minus profitul din exploatare obținut fără proiect.
Ci se preia din formularul de buget al proiectului.
Punctaj RI: 0,5%≤RI ≤ 1% – 1 punct, 1% 2%    – 5 puncte
10
I.EFICIENȚA20
a)Capacitatea de implementare a proiectului: Existența unei echipe de proiect experimentate (management și tehnic), coerent structurată în acord cu activitățile proiectului10
a)Calitatea proiectului propus: Gradul de pregătire/maturitate al proiectului și existența unei metodologii de implementare a proiectului adecvată10
TOTAL PUNCTE100

 

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile