UPDATE – MDRAP a anuntat lansarea etapei de inscrieri in perioada 24.12.2019-24.03.2020 – Vezi toate detaliile

POR 2.2 – Rezumat – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Valoarea finanțării – Trebuie să fie cuprinsă între 1 mil EURO și 5 mil EURO
 • Contribuția proprie – Este variabilă, în funcție de regiunea în care va avea loc implementarea și categoria de întreprindere aplicantă și pornește de la 30%.
 • Locața proiectului – Proiectul trebuie să fie implementat într-una din regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Prin POR 2.2 nu sunt eligibile proiectele implementate în regiunea București Ilfov.
 • Cheltuieli eligibile – Investiții în construcția, modernizarea și dotarea unităților de producție și prestări servicii.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor – Este de maximum 12 luni si poate fi extinsa dupa semnarea contrcatului de finantare la cel mult dublul perioadei initiale fara a se depasi 31.12.2023.
 • Procesul de evaluare – Perioada in care pot fi inscrise proiectele urmează să fie anunțată. Ghidul solicitantului a fost publicat spre consultare publica la finalul anului 2018, apelul urmand sa fie lansat in cel mai scurt timp. Toate proiectele înscrise, având peste 75p intră direct în etapa de precontractare, iar cele între 50-74p vor fi păstrate pe lista de rezervă.

POR 2.2 – Care este valoarea ajutorului nerambursabil?

Valoarea finanțării prin POR 2.2 trebuie să fie cuprinsă între 1 mil EURO și 5 mil EURO
Valoarea ajutorului nerambursabil se calculează în functie de tipul întreprinderii, de zona de implementare a proiectului și de tipul ajutorului, astfel:

Categoria IMM/regiune de dezvoltareNord EstSud EstSud MunteniaSud Vest OlteniaVestNord VestCentru
Intreprinderi mijlocii60%60%60%60%45%60%60%
Intreprinderi mici, microîntreprinderi70%70%70%70%55%70%70%

Prin excepție, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%, indiferent de categoria IMM în care se încadrează solicitantului ori regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Excepția nu se aplică proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderii mijlocii, caz în care contribuția programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.
Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

POR 2.2 – Cine poate beneficia de finanțare?

Solicitanții eligibili în cadrul POR 2.2 sunt societățile și cooperaţiile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 • Societatea trebuie sa își desfășoare activitatea într-un domeniu de activitate eligibil (descarcă lista), iar acesta trebuie să fie autorizat la ONRC în momentul înscrierii proiectului la locația de implementare, exceptând proiectele care urmăresc înființarea unui sediu secundar sau activarea într-un domeniu de activitate nou.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta trebuie să fi înregistrat un număr mediu anual de angajați de >3 în anul fiscal anterior.
 • Locația de implementare a proiectului trebuie să se situeze în mediul urban pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii. Doar întreprinderile mijlocii pot aplica pentru implementarea proiectului în mediul rural.
 • Societatea nu se află într-una din situațiile de excludere din procedură (se află în dificultate, inregistrează datorii, se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară a activităţii);
 • Pentru investițiile ce prevăd lucrări de construcții, solicitantul trebuie să facă dovada deținerii dreptului de proprietate privată asupra locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune). Terenul trebuie să fie liber de sarcini sau interdicții, să nu facă obiectul unor litigii sau cereri de revendicare.
 • Pentru investițiile ce prevăd doar servicii și/dotări, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință a locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune, închiriere, uzufruct, comodat). Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de folosință, pentru trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Cheltuieli eligibile Finantate prin POR 2.2

 • Echipamente – Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale din Catalogul Mijloacelor Fixe.
 • Active necorporale – Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Economie de energie – Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Construcții – Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Domenii de activitate eligibile prin POR 2.2:

 • Confectii textile, incaltaminte, marochinarie
 • Productie publicitara
 • Colectarea si procesarea de deseuri
 • Constructii
 • Confectii metalice, structuri, produse si componente
 • Fabricarea de produse pentru constructii (beton, ciment, prefabricate)
 • Industria lemnului, procesare de baza si fabricarea de mobilier
 • Hoteluri si alte facilitati de cazare
 • Industria chimica (fabricare de sapunuri, detergenti, obiecte si materiale din plastic, cauciuc etc)
 • Posturi radio si TV
 • Prelucrarea pietrei
 • Programare si consultanta in IT, portaluri web etc
 • Fabricarea de echipamente electronice
 • Lucrari de constructii
 • Asistenta medicala

Grila de evaluare – POR 2.2:

Criteriu/subcriteriuPunctaj
1Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție53
1.1Domeniul de activitate în care se realizează investiția (codul CAEN)15
aEste cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 3315
bEste cuprins într-una din celelalte diviziuni decât cele de la pct. a10
1.2Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului , la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției.21
1.2.1Rata solvabilității generale (Active totale/datorii totale)7
a.>=47
b.>=3 si <44
c.>=2 si <32
d.<20
1.2.2.Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)7
a.>=7%7
b.>=6% si <7%4
c.>=5% si <6%2
d.<5%0
1.2.3Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, față de anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)7
a.>=20%7
b.>=10% si <20%4
c.>=0% si <10%2
d.<0%0
1.3Experiența solicitantului în domeniul vizat de investiție (la nivelul de diviziune CAEN, în funcție de data autorizării activității la Registrul Comerțului)17
a.>=7 ani17
b.>=5 si <7 ani10
c.>=2 si <5 ani5
d.<2 ani0
2Capacitatea financiară și operațională a solicitantului26
2.1Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare26
2.1.1Rata solvabilității generale (active totale/datorii totale)9
a.>=29
b.>=1,5 si <26
c.>=1 si <1,53
d.<10
2.1.2Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)9
a.>=5%9
b.>=3% si <5%6
c.>=1% si <3%3
d.<1%0
2.1.3Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare8
a.>=20%8
b.>=10% si <20%5
c.>=0% si <10%3
d.<0%0
3Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea15
3.1Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice9
aUtilizarea surselor regenerabile de energie3
bRetehnologizarea/achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice3
c.Minimizarea la sursa a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor3
3.2Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:6
a.Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități3
b.Angajarea de persoane din categorii defavorizate3
4Concentrarea strategică a investițiilor6
a.Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de dezvoltare locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR2
b.Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană2
c.Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/națională2
TOTAL100

 

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile