Programul Microindustrializare -REZUMAT

 • Valoarea finanțării nerambursabile– Trebuie să nu depăsească suma de 450.00 lei
 • Contribuția proprie– Trebuie să fie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului
 • Bugetul apelului– Alocarea totală pentru acest apel este de 22.678.000 lei pentru anul 2019
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor– Până la data 15 iunie 2020
 • Proiectul finanțat prin Programul naţional multianual de microindustrializare poate avea ca obiect– Dezvoltarea și creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Indicatori de proiect

Indicatorul de proiect face obiectul perioadei de implementare şi perioadei de monitorizare (3 ani după implementarea proiectului), respectiv societatea trebuie să:

 • Mențină investiția pentru care se primește finanțare și să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate;
 • Mențină numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de muncă, existente la data înscrierii în program și numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer).
 • Nu vor ajunge în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de ajutor de minimis, societatile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov.

Societățile, care se încadrează criteriilor menționate mai sus trebuie să îndeplinească cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN (10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online;
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri astfel: întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov ;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă următoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fără TVA:

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate
 • Achiziționarea de aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând  vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost
 • Achiziționarea de active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate
 • Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare
 • Achiziționarea de servicii de web site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare
 • Achiziționarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
 • Achiziționarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 • Costuri aferente comisionului de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului
 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, această cheltuială neputâd fi decontă prin proiect.

Grila de evaluare

La ediția anterioară au fost admise la finanțare 176 planuri de afaceri toate obținând un punctaj de 100 puncte, departajarea fiind realizată preponderent după următoarele criterii: numărul de angajați asumați, numărul de angajați asumați din categoria absolvenți/șomeri, procentul de co-finanțare asumat, profitul obținut din exploatare și data și ora depunerii. Astfel, ultimii intrați la finanțare și-au asumat un procent de minim 25% co-finanțare și crearea a 4 locuri de muncă dintre care 2 pentru persoane defavorizate pe care să le mențină pe o perioadă de 3 ani.

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI
Programul naţional multianual de microindustrializare
Punctaj 
Resurse umane existente 10
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online 5
Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online 0
Finanțare anterioară (2018, 2017, 2016) 10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 0
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2019 pentru 1 absolvent după anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2019 pentru 2 absolvenţi după anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata 10
Valoarea proiectului de investiţii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100


Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile