Până la 250.000 LEI nerambursabili pentru afacerile ce desfășoară activitate de prestări servicii sau comerț – Programul Comerţ şi Servicii 2019

REZUMAT

 • Comerţ şi Servicii – Rezumat
  • Valoarea finanțării nerambursabile– Trebuie să fie de maxim 250.000 lei, ținându-se cont de finanțările primite din ajutor de minimis, astfel încât acestea să nu depășească 200.000 EURO în ultimii 3 ani (100.000 EURO pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).
  • Contribuția proprie– Trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Pentru punctaj aceasta trebuie sa fie de 25%.
  • Termen limită de înscriere– Momentan Programul se află în consultare publică.
  • Bugetul apelului– Valoarea totală alocată este 15.392.000 lei, respectiv minim 61 de beneficiari pentru anul 2019.
  • Perioada maximă de implementare a proiectelor– Nu mai târziu de 31.05.2020.
  • Obiectul proiectului – Investiții cu scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale societății, urmărind adaptarea la cerinţele de piață, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă și sporirea protecţiei consumatorilor.

Indicatori de proiect

Indicatorul de proiect face obiectul perioadei de implementare şi perioadei de monitorizare (3 ani după implementarea proiectului), respectiv societatea trebuie să:

 • Mențină investiția pentru care se primește finanțare și să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate;
 • Mențină numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de muncă, existente la data înscrierii în program și numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer).
 • Nu vor ajunge în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului operatorii economici societăţi si societăţi cooperative încadrate în categoria IMM-urilor, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

   • sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
   • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi legate ce se comportă ca o întreprindere unică);
   • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice;
   • au capital social integral privat;
   • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de finanțare în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
   • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
   • au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
   • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
   • aplică pentru un cod CAEN eligibil (vezi lista aici). Pentru punctaj bun trebuie ca societatea să aibă cel puțin de un an fiscal autorizat codul CAEN pe care solicită finanțare.

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă următoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fără TVA:

 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse și servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru comerţul on line, software necesar desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sau siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au altă pagină web;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achizitia de instalații deîncalzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care se solicită finanţare;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite contractate de către beneficiari pentru realizarea planurilor de investiţii propuse;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.
 • Consultanţă în scopul întocmirii documentaţiei şi implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, această cheltuială neputâd fi decontă prin proiect.

Grila de evaluare

La ediția anterioară au fost finanțate 211 planuri de afaceri toate obținând un punctaj de 100 puncte, departajarea realizându-se preponderent după următoarele criterii: numărul de angajați asumați, numărul de angajați avuți anterior de companie și data și ora depunerii. Astfel, ultimii intrați la finanțare și-au asumat un procent de minim 25% co-finanțare și crearea a 6 locuri de muncă pe care să le mențină pe o perioadă de 3 ani împreună cu locurile de muncă deja existente în companie.

CRITERII Punctaj      Maxim
Profit net la 31.12.2018 5
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2018 5
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2018 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate. 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate
Valoarea aportului propriu 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 0

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile