Pe 6 mai a apărut ghidul pentru prioritatea de investiții 2.1.A – 200.000 euro NERAMBURSABILI.

REZUMAT

 • Valoarea finanțării: Trebuie să fie cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro.
 • Contribuția proprie:Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Pentru punctaj aceasta trebuie sa fie de 20%.
 • Locața proiectului:Proiectul trebuie să fie implementat într-una din regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru (nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.)
 • Cheltuieli eligibile:
  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor :  Este de maximum 24 luni si poate fi extinsa dupa semnarea contractului de finantare la cel mult dublul perioadei initiale fara a se depasi 31.12.2023.
 • Procesul de evaluare: Perioada in care pot fi inscrise proiectele sunt 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse

prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv:

 • Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna mai 2020, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2021 (la 31.12.2021).
 • Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). 
 • Indiferent dacă se prevede sau nu o creștere a numărului mediu de salariați, rămâne obligatorie respectarea criteriului de eligibilitate aplicabil solicitantului (a se vedea criteriul 4 din secțiunea 3.2 Eligibilitatea solicitantului), pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, de execuție a contractului de finanțare și 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Cine poate beneficia de finanțare?

 1. Societatea trebuie sa își desfășoare activitatea într-un domeniu de activitate eligibil (descarcă lista), iar acesta trebuie să fie autorizat la ONRC în momentul înscrierii proiectului la locația de implementare, exceptând proiectele care urmăresc înființarea unui sediu secundar sau activarea într-un domeniu de activitate nou.
 2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta trebuie să fi înregistrat un număr mediu anual de angajați de >1 în anul fiscal anterior sau sa aiba un angajat la momentul insrierii proiectului.
 3. Locația de implementare a proiectului trebuie să se situeze în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.
 4. Societatea nu se află într-una din situațiile de excludere din procedură (se află în dificultate, inregistrează datorii, se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară a activităţii);
 5. Pentru investițiile ce prevăd lucrări de construcții, solicitantul trebuie să facă dovada deținerii dreptului de proprietate privată asupra locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune). Terenul trebuie să fie liber de sarcini sau interdicții, să nu facă obiectul unor litigii sau cereri de revendicare.
 6. Pentru investițiile ce prevăd doar servicii și/dotări, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință a locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune, închiriere, uzufruct, comodat). Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de folosință, pentru trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente:Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatiide lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale din Catalogul Mijloacelor Fixe.
 • Active necorporale:Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Economie de energie:Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Construcții:Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).

Domenii de activitate eligibile

 • Confectii textile, incaltaminte, marochinarie
 • Colectarea si procesarea de deseuri
 • Constructii
 • Confectii metalice, structuri, produse si componente
 • Fabricarea de produse pentru constructii (beton, ciment, prefabricate)
 • Industria lemnului, procesare de baza si fabricarea de mobilier
 • Hoteluri si alte facilitati de cazare
 • Industria chimica (fabricare de sapunuri, detergenti, obiecte si materiale din plastic, cauciuc etc)
 • Prelucrarea pietrei
 • Arhitectura si inginerie
 • Fabricarea de echipamente electronice.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile